Obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC przy otwieraniu biura rachunkowego

Obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC przy otwieraniu biura rachunkowego
Aby móc cieszyć się z prosperującej własnej działalności gospodarczej, jaką jest biuro księgowe należy pamiętać o obowiązku wykupienia ubezpieczenia OC. Obowiązujące wymagania

Warunek ubezpieczenia OC nie jest nowy. Trzeba jednak pamiętać, że po deregulacji nadal obowiązuje.
Wymagania w tej kwestii kształtują dwa akty prawne:
ustawa o rachunkowości oraz rozporządzenie Ministra Finansów.
Ustawa o rachunkowości, w artykule 76h stanowi, że przedsiębiorcy, o których mowa w art. 76a ust. 3 (czyli prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności określonych z kolei w art. 4 ust. 3 pkt 2-6), są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną w tym zakresie działalnością.
Wyżej wymieniony zapis prawny dał delegację ustawową Ministrowi Finansów do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowego zakresu obowiązkowego ubezpieczenia i innych kwestii z tym związanych.
Delegację tą wykonał Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 16 grudnia 2008 .r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Zmiany prawne
Warto pamiętać, że prawo często ulega zmianom i należy śledzić jego przebieg na bieżąco.
Rozporządzenie, o którym mowa we wcześniejszym fragmencie nie pasuje w pełni już do znowelizowanej ustawy o rachunkowości, po tzw. deregulacji. Jest tak dlatego, że rozporządzenie odwołuje się do nieobowiązującego już art. 76a ust. 2 ustawy o rachunkowości, określającego „czynności doradztwa podatkowego”. Zakres czynności wykonywanych przez dane biuro rachunkowe wpływa na zależność m.in. minimalnej sumy gwarancyjnego ubezpieczenia OC.
Kwota odszkodowania
Suma, jaką otrzyma ubezpieczony właściciel biura rachunkowego zależy od przedmiotu działalności przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz czynności doradztwa podatkowego:
15000 euro – jeżeli przedmiot działalności stanowi jedynie wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego (w 2014 r. jest to 62446,50 zł) ;
10000 euro – przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (w 2014 r. jest to 41631 zł);
5000 euro – działalność obejmuje tylko wykonywanie czynności doradztwa podatkowego (20815,50 zł).
Kwoty te zostają ustalane przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Na uwagę zasługuje fakt, że w kompetencji licencjonowanych doradców podatkowych (adwokatów i radców prawnych) pozostają jedynie czynności polegające na reprezentowaniu podatników. Zatem biuro rachunkowe, które nie będzie wykonywało takich czynności nie musi brać pod uwagę minimalnej sumy ubezpieczenia.