Rodzaje kredytów

Rodzaje kredytów
Jak wybrać idealną dla siebie opcję kredytu – kredyt gotówkowy, inwestycyjny, bez BIK – na co się zdecydować? Zanim podejmiemy wybór należy przede wszystkim poznać najczęstsze rodzaje kredytów.

Dzieląc kredyty z punktu widzenia metody udzielenia kredytu wyróżnia się:
kredyt w rachunku bieżącym
kredyt w rachunku kredytowym.
Przyjmując jako kryterium podziału kredytów ich przeznaczenie wyodrębnia się:
kredyty obrotowe, które przeznacza się na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej i są to najczęściej kredyty krótkoterminowe,
kredyty inwestycyjne, przeznaczone na finansowanie działalności rozwojowej, są to najczęściej kredyty średnio i długoterminowe.
Ze względu na formę kredytowania:
kredyty dyskontowe (wekslowe- udzielane poprzez wykup weksli przed ich terminem płatności)
kredyty akceptacyjne (polegają na akceptowaniu wystawionych na bank weksli trasowanych: bank zobowiązuje się do udzielenia kredytu na ich wykupienie. Wykorzystanie kredytu akceptacyjnego może również nastąpić poprzez poręczenie weksla przez bank w drodze awalu)
kredyty czekowe ( służą na pokrycie czeków na rachunku wystawcy czeku)
kredyty lombardowe (udzielane są pod zastaw przedmiotów wartościowych lub towarów)
kredyty hipoteczne (udzielane są pod zastaw hipoteczny ustanowiony na nieruchomościach)
kredyty inkasujące wierzytelność (udzielane są pod przeniesione wierzytelności z wierzyciela na bank w drodze cesji odpowiednich dokumentów)